Regulamin

Regulamin konkursu

Simapka

Dlaczego Simapka jest najlepszą aplikacją do rejestracji kart SIM?

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Simapka”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Media System Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030956, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5542443417, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.
 3. Konkurs będzie prowadzony od dnia 21.08.2018 r. do dnia 21.09.2018 r., w tym z wykorzystaniem Serwisu Facebook.

§ 2. Definicje

W Regulaminie użyto następujących definicji:

 1. Formularz Rejestracyjny – formularz rejestracji uczestnictwa w Konkursie dostępny na Stronie Internetowej Konkursu;
 2. Nagroda – oferowana przez Organizatora w ramach Konkursu Nagroda wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody;
 3. Partner – przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa, którego usługi lub produkty promuje Organizator;
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Konkursu;
 5. Strona Internetowa Konkursu – strona internetowa Konkursu tj. www.pozytywni.online;
 6. Serwis Facebook – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.facebook.com;
 7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła chęć udziału w Konkursie przez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i której uczestnictwo w Konkursie zostało potwierdzone.

§ 3. Uczestnik Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która łącznie spełniła następujące warunki:

  1. zgłosiła chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego;
  2. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
  3. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych do niej przez Organizatora lub jego Partnera i nie odwołała jej w trakcie trwania Konkursu;
  4. której uczestnictwo w Konkursie zostało potwierdzone przez Organizatora;
  5. nie brała udziału w poprzednich konkursach organizowanych na Stronie Internetowej Konkursu;
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin osób wskazanych wyżej, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa, kuzyni oraz osoby przysposobione.

§ 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie

 1. Osoba spełniająca warunki opisane w § 3 Regulaminu może zgłosić chęć udziału w Konkursie przez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i zarejestrowanie swojego uczestnictwa w Konkursie.
 2. Formularz Rejestracyjny należy wypełnić zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie Internetowej Konkursu. W szczególności należy podać w nim:

  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu kontaktowego;
  3. adres e-mail;
  4. opcjonalnie adres.
 3. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a także ma obowiązek aktualizacji danych w razie ich zmiany w trakcie trwania Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, a także za wysłanie wiadomości.
 5. Jeżeli Organizator poweźmie wątpliwości co do prawidłowości podanych przez Uczestnika danych lub jeśli nie powiedzie się próba wysłania przez Organizatora wiadomości, Nagrody z wykorzystaniem danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, Organizator podejmie kroki w celu skontaktowania się z Uczestnikiem i ustalenia prawidłowych danych. W przypadku braku takiego kontaktu z Uczestnikiem Organizator nie będzie zobowiązany do wysłania Nagrody do momentu skorygowania danych podanych przez Uczestnika.
 6. Organizator po otrzymaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego i zweryfikowaniu osoby zgłaszającej swój udział w Konkursie, potwierdzi fakt zarejestrowania tej osoby jako Uczestnika Konkursu przez wysłanie wiadomości e-mail.
 7. Od chwili potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie, osoba, która wypełniła Formularz Rejestracyjny, uzyskuje status Uczestnika.
 8. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do Udziału w Konkursie Użytkownik powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową.

§ 5. Zasady udziału w Konkursie

 1. Od momentu przystąpienia do Konkursu Uczestnicy rywalizują ze sobą poprzez dążenie do uzyskania w trakcie trwania Konkursu na stronie www.pozytywnu.online jak największej ilości lubików (polubień) opublikowanej przez siebie opinii o aplikacji Simapka, z której Uczestnik korzysta, o treści nie krótszej niż 50 znaków i nieprzekraczającej 450 znaków („Zadanie Konkursowe”). Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie realizacji Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa.
 2. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe obejmujące realizację zadania konkursowego. Organizator informuje, że Uczestnik, który będzie wykorzystywał usługi zmieniające adres IP Uczestnika lub Głosującego zostanie wykluczony z konkursu, co jednocześnie spowoduje brak możliwości zdobycia nagród konkursowych.
 3. Rozstrzygając Konkurs Organizator wyłoni 3 osoby spośród Uczestników, które najlepiej wykonały Zadanie Konkursowe („Laureaci Konkursu”) tj. zebrały największą ilość polubień opublikowanego przez siebie wpisu zgodnie z warunkami ust. 1.
 4. Uczestnik może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości e-mail lub listownie stosownej informacji.
 5. Od momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie osoba składająca takie oświadczenie traci status Uczestnika i nie jest uprawniona do otrzymywania Nagród. Jednocześnie udzielona opinia przestaje być wyświetlana na liście opinii.
 6. Równoznaczne z rezygnacją w Konkursie jest również cofnięcie w trakcie jego trwania zgody Uczestnika na przetwarzanie podanych przez niego danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności prób nieuczciwego otrzymania Nagrody (np. korzystanie z programów typu proxy, VPN etc.), niewłaściwej realizacji Zadania Konkursowego (np. opinia niezgodna z zadanym pytaniem konkursowym) bądź też, gdy w związku z realizacją Zadania Konkursowego Uczestnik udostępni treści wulgarne, obelżywe, nieobyczajne, dyskryminujące, obrażające uczucia religijne lub w inny sposób sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Realizacja Zadania Konkursowego nie może naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich. Wykluczony Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.
 8. Realizując Zadanie Konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z efektów jego działań w celach związanych z Konkursem, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 9. Z chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zrealizowanego Zadania Konkursowego oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych, zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 10. Uczestnicy konkursu udzielają również bezterminowego upoważnienia Organizatorowi do korzystania z osobistych praw autorskich do zrealizowanego Zadania Konkursowego.
 11. Wydana Nagroda stanowi całość wynagrodzenia dla Laureata Konkursu z tytułu nabycia przez Organizatora praw określonych w ust. 9 powyżej.

§ 6. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrody otrzymują Laureaci Konkursu, którzy najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe. W przypadku wyników ex aequo o przyznaniu Nagrody decyduje Organizator. Nagrodę otrzymuje uczestnik, który pierwszy wykonał Zadanie Konkursowe.
 2. O przyznaniu Nagrody Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora za pomocą wiadomości e-mail w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu mogą również zostać opublikowane na Stronie Konkursu lub fanpage’u Organizatora w Serwisie Facebook.
 3. Kwota pieniężna stanowiąca element Nagrody nie zostanie Laureatowi Konkursu wydana, lecz zostanie przeznaczona na uiszczenie należnego od Laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w Konkursie.
 4. Wydanie Nagrody następuje przez wysłanie odpowiedniej Nagrody na adres znajdujący się w Polsce wskazany przez Laureata bądź też w inny sposób ustalony z Laureatem. Wydanie Nagrody powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Koszt dostarczenia Nagrody na terenie Polski pozostają po stronie Organizatora.
 5. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. W razie przejścia prawa do Nagrody na następców prawnych Laureata pod tytułem ogólnym, Nagroda zostanie wydana takim następcom prawnym.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.
 7. W przypadku powstania wątpliwości ze strony Organizatora, czy Laureat Konkursu spełnił wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie uprawniające go do otrzymania Nagrody, Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody do czasu zweryfikowania uprawnienia Laureata Konkursu do jej otrzymania, jednak wstrzymanie wydania Nagrody lub Nagrody Głównej nie może trwać dłużej niż do 60 dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 8. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez Laureata Konkursu lub których odbioru Laureat odmówił, lub których potwierdzenia odbioru taki Laureat odmówił, przepadają.
 9. W wymaganych przypadkach od wydawanych Nagród Organizator będzie pobierać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także będzie składać stosowaną informację do urzędu skarbowego.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz Nagród mogą być zgłaszane na adres e-mail Organizatora pozytywni@mediasystem.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Wszelkie problemy i pytania dotyczące przyznanych otrzymanych Nagród należy zgłaszać bezpośrednio do ich producentów bądź dystrybutorów.
 3. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne adresowane do Organizatora powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji drogą wiadomości e-mail, telefonicznie lub listownie w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. Dane osobowe

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są wykorzystywane w następujących celach:

  1. realizacji założeń Konkursu oraz jego obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie;
  2. marketingu produktów lub usług Organizatora bądź jego Partnerów wobec zgody Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. wysyłki informacji handlowej przez Organizatora bądź jego Partnerów wobec zgody Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione Partnerom Organizatora w zakresie realizacji wskazanego celu przetwarzania.
 4. Dane w zakresie niezbędnym do realizacji:

  1. założeń Konkursu oraz jego obsługi będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas trwania Konkursu oraz wydania Nagród lub przez okres w którym przepisy prawa nakazują Organizatorowi przechować dane Uczestników np. podatkowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  2. marketingu produktów lub usług Organizatora bądź Partnerów do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie jednak nie dłużej niż 3 lata od momentu wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. wysyłki informacji handlowej przez Organizatora bądź jego Partnerów do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie jednak nie dłużej niż 3 lata od momentu wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. Każdy Uczestnik posiada uprawnienie do:

  1. żądania dostępu do danych i uzyskania od Organizatora informacji w zakresie ich przetwarzania;
  2. sprostowania danych oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych w Formularzu Rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie marketingu lub wysyłki informacji handlowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie.
 7. W celu realizacji uprawnień wskazanych powyżej każdy Uczestnik może złożyć do Organizatora stosowny wniosek na adres e-mail Organizatora pozytywni@mediasystem.pl pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników znajdują się również na Stronie Internetowej Konkursu www.pozytywni.online

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu oraz zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą udostępniane publicznie poprzez ich publikację na Stronie Konkursu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego udostępnienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Data udostępnienia regulaminu: 2018-08-21 11:00:00